mask

Jak utwardza się place pod farmy wiatrowe?

Budowa farmy wiatrowej związana jest z transportem ponadgabarytowych obiektów jak na przykład turbin wiatrowych oraz przejazdami ciężkiego sprzętu. Miejsce przeznaczone na wiatraki musi spełniać więc wymagania dotyczące wytrzymałości na tego rodzaju eksploatację. Biorąc pod uwagę, że wiatraki często powstają na gruntach rolnych, oddalonych od zabudowań przed budową farmy konieczne jest podjęcie działań w celu przygotowania terenu.

Plac pod farmę wiatrową jest poddawany robotom ziemnym w celu utwardzenia terenu. W skład infrastruktury niezbędnej do powstania farmy wiatrowej wchodzą place manewrowe, drogi dojazdowe, zatoki postojowe, place magazynowe i łuki. Cały obszar, na którym znajduje się infrastruktura, musi być poddany stabilizacji i zagęszczeniu gruntu, aby prace związane z budową mogły być wykonywane szybko i sprawnie. W tym celu wykorzystywane są kruszywa o różnym uziarnieniu i grubości.

Jak przygotować plac pod budowę farmy wiatrowej?

wiatraki

Prace przygotowawcze pod utwardzenie terenu na farmę wiatrową rozpoczynają się od usunięcia wszelkiej roślinności oraz warstwy gruntu, w której znajdują się związki organiczne. To wierzchnia warstwa, która utrzymuje dużą wilgotność, przez co jest zbyt grząska na utrzymanie ciężkich transportów. Następnie prowadzone są prace w celu wyrównania terenu z uwzględnieniem przebiegu dróg opadowych. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się wykonanie drenażu.

W następnym kroku wykorzystywane jest kruszywo, do utwardzania terenów stosowane są żwiry, grysy, tłuczeń, a nawet gruz betonowy. Najniższa warstwa to warstwa odsączająca wykonana z kruszywa o największej frakcji. Na nią układana jest geowłóknina, w celu zabezpieczenia mieszania materiału i dostawania się w szczeliny zabrudzeń. Dzięki temu warstwa odsączająca pozostaje przepuszczalna. Na niej układana jest tzw. warstwa nośna usypywana z kruszywa o frakcji 0-63 mm, a następnie mechanicznie utwardzana. Do realizacji dużych placów w tym celu wykorzystywany jest walec. Warstwa nośna powinna mieć od 30 do 40 cm grubości. Ostatnia warstwa wykonywana jest z kruszywa łamanego o najmniejszym uziarnieniu. Frakcja takiego kruszywa to 0-31,5 mm, a grubość nawierzchni powinna wynosić około 10 cm.