mask

Jak klasyfikuje się kruszywa?

W budownictwie powszechnie wykorzystywane są różnego rodzaju kruszywa. W zależności od posiadanych przez nie właściwości fizycznych przydają się w określonych pracach. Na przykład do tynków wykorzystywane są kruszywa drobne, z kolei przy budowie dróg używa się gruboziarnistego tłucznia. Uziarnienie to jedna z kategorii, w jakiej można zaklasyfikować kruszywo. Wyróżnia się podział na kruszywo drobne, którego pojedyncze ziarna osiągają średnicę do 4 milimetrów, grube, o średnicy między 4, a 63 milimetrami, oraz bardzo grube, których ziarna charakteryzują się średnicą ponad 63 milimetrów.

Kruszywa dzieli się również ze względu na gęstość objętościową, którą określa stosunek masy do objętości i wyraża się w jednostce kg/m3. Podział ten wyróżnia trzy rodzaje kruszywa: lekkie, zwykłe i ciężkie. Kruszywo lekkie charakteryzuje się gęstością mniejszą niż 1800 kg/m3, zwykłe to przedział od 1801 kg/m3 do 3000 kg/m3, a ciężkie posiada gęstość większą niż 3001 km/m3.

kruszywo

Podział kruszywa ze względu na pochodzenie

Kruszywa pozyskiwane są w różny sposób, dlatego metoda wydobycia lub ich pochodzenie również pozwalają podzielić je na kategorie. Wyróżnia się kruszywa skalne, które można podzielić na naturalne i łamane. Kruszywa naturalne pozyskuje się bez ingerencji w ich strukturę, natomiast łamane wydobywane są poprzez mechaniczne oddzielanie fragmentów od litej skały.

Kruszywa naturalne mogą pozostać w pierwotnej formie, to na przykład piasek, żwir i otoczaki, lub są poddawane kruszeniu, w ten sposób uzyskuje się piaski kruszone i grys. Kruszywa łamane również dzielą się na podkategorie, wśród nich wyróżnia się kruszywa łamane zwykłe i granulowane. Różnią się one między sobą wyglądem krawędzi, kruszywa zwykłe są nieforemne i ostro zakończone, natomiast kruszywa granulowane mają gładkie, stępione krawędzie, które uzyskuje się w procesie uszlachetniania.

Poza kruszywem pochodzenia skalnego wyróżnia się również kruszywo sztuczne oraz z recyklingu. Pierwsze z nich pozyskuje się poprzez poddanie obróbce cieplno-chemicznej surowców naturalnych, przykładem takiego kruszywa jest keramzyt. Kruszywa z recyklingu pochodzą z odzyskanego gruzu lub cegieł i chociaż znajdują wiele zastosowań, to nie zawsze można ich użyć w uwagi na obowiązujące normy.